top of page

פרשת דברים

פרשת דברים

דבר תורה דברים

רבי נתן, יורשו הרוחני של רבי נחמן מברסלב, מסביר את הסיבה שפרשת דברים תמיד נקראת בשבת חזון, השבת הקודמת לתשעה באב, בכתבו: "כל פרשת דברים מדברת מהדרך לארץ ישראל." ועיקר התוכחה של משה רבינו בפרשה "הוא על שפגמו ישראל בהדרך לארץ ישראל." אדון הנביאים מוכיח את בני ישראל "על שגרמו עיכוב בהדרך לבוא לארץ ישראל, עד שהוכרחו להתמהמה במדבר ארבעים שנה."

בעצם, קריאת פרשת דברים והתבוננות במסר המרכזי שלה, אמורה לשמש מגדל אור להורות את הדרך להפיכת תשעה באב מהיום המר והנמהר ביותר בלוח העברי ליום ששון ושמחה ומועד טוב. [על פי זכריה ח:י"ט] הרי חז"ל לימדונו שהקב"ה קבע את תשעה באב כיום בכי לעם ישראל בעקבות "בכיה של חנם" של העם בשמעם את דיווח עשרת המרגלים ומאיסתם בארץ המובטחת. [בבלי, תענית כ"ט.] על כן, הדרך לתיקון המעוות היא להעריך את חשיבותה ומרכזיותה של ארץ ישראל לעם ישראל. (דוד מגנצא)

שבת שלום!

ועד בית הכנסת

bottom of page