top of page

?רוצים להצטרף לקהילה

דמי החבר הם 2,000 ₪ למשפחה ו-1,000 ₪ ליחיד.
יש לשלם לגזברות מעלות ירושלים רחוב שופן 3 בהמחאות,
או לבצע העברה בנקאית לבנק הבינלאומי,
מס' 31 סניף 013 חשבון 14753 לפקודת מעלות ירושלים.

חברים בקהילת
אוהל נחמה

bottom of page