top of page

זמני תפילה 

שבת פרשת בלק
יד' תמוז תשפ"ד
הדלקת נרות: 19:04, מנחה: 19:24 
 שחרית: 08:15

הרב אות ידרוש לפני מוסף (מנין נדיב באולם זרצקי 09:00)  

    חטיבת המשפחות הצעירות מזמינה את ילדי הקהילה בגילאי שנתיים עד שש ל...

"מניין המתוקים"

בשעה 9:45 בחדרו של הרב: תפילה, סיפור, מקהלת אדון עולם, וממתקים.

 בשבת בבוקר בשעה 9:15 ילדים בגילאי 7-13 מוזמנים לתפילה ולחידון מיוחד ומהנה על פרשת השבוע

עם הרבנית עתירה אות (יש פרסים)
לאחר תפילה ייערך קידוש במרפסת

 מנחה: 19:14 

שיעור אחרי מנחה: הרב יוסף אות: "קריאת ילדים בשם החיים ובשם הנפטרים"

ערבית: 20:13 מוצאי שבת: 20:20   

 

 ימי השבוע

תפילת שחרית

יום ב',ה'-6:05

יום א',ד',ו'-6:15

יום ג' (צום 17 בתמוז)-5:55

מנחה ימי חול 19:30 (למעלה חוץ מיום שני, המניין באולם זרצקי)

__________________________________________

צום שבעה עשר בתמוז, יום שלישי, י"ז בתמוז (23.7.24)

התחלת הצום: 04:21

שחרית: 05:55

מנחה: 19:20, סיום הצום: 20:09

לדף זמני התפילה
המלא של חודש תמוז

bottom of page