top of page
7K2A8716-8_edited.jpg

זמני תפילה 

שבת פרשת ויקרא


הדלקת נרות: 18:17
מנחה וקבלת שבת: 18:37
 

יום שבת
שחרית: 8:15
"מניין המתוקים": 9:45 בחדרו של הרב
לאחר מוסף ייערך קידוש במרפסת
מנחה: 18:27
בשעה 18:50 שיעור של פרופ' כרמי הורוביץ:
" למה כתב הרמב"ם את ספרו "משנה תורה"? על הקשר בין תורה לחכמה לפי הרמב"ם "

ערבית: 19:22
מוצאי שבת: 19:30
 

ימות השבוע
שחרית:
יום יום א',ג',ד',ו'- 6:15
יום ב', ה'- 6:05
מנחה וערבית:
18:45
דבר תורה קצר מאוד יינתן בין מנחה לערבית

bottom of page