top of page

זמני תפילה 

סוכות ושמיני עצרת
 

חול המועד סוכות
שחרית 07:00
מנחה 18:10
שמיני עצרת, יום שבת קודש, כ"ב' בתשרי
הדלקת נרות 17:42
מנחה 18:02
שחרית 08:15
(קידוש רבה לאחר ההקפות ועליות)
יזכור (לא לפני) 10:30
מנחה גדולה 13:00
מנחה קטנה 17:52
ערבית במוצאי החג 18:47
צאת החג 18:54

מנחה בימי חול 17:55

פרשת בראשית, כ"ט' בתשרי (שבת מבורכין)
הדלקת נרות 17:34
מנחה 17:46
דרשה: הרב אות
שחרית 08:15
מנחה בשבת 17:44
שיעור מאת הרב אות: "הטבלה המחזורית של היהדות" 18:04
ערבית במוצאי שבת 18:38
צאת השבת 18:45
מנחה בימי חול 17:50

לדף זמני התפילה
המלא של חודש תשרי

bottom of page