top of page

זמני תפילה 

שבת פרשת נשא
 ט' סיון תשפ"ד
הדלקת נרות 19:11 , מנחה 19:31 
 שחרית 08:15

הרב אות ידרוש לפני מוסף (מנין נדיב באולם זרצקי 09:00)  

    חטיבת המשפחות הצעירות מזמינה את ילדי הקהילה בגילאי שנתיים עד שש ל...

"מניין המתוקים"

בשעה 9:45 בחדרו של הרב: תפילה, סיפור, מקהלת אדון עולם, וממתקים.

 בשבת בבוקר בשעה 9:15 ילדים בגילאי 7-13 מוזמנים לתפילה ולחידון מיוחד ומהנה על פרשת השבוע

עם הרבנית עתירה אות (יש פרסים)

  

אחרי מוסף ייערך קידוש במרפסת

 מנחה 19:21 

ב-19:41 שיעור אחרי מנחה: "נשיאת כפיים בארץ ובחו"ל - מנהג הממשיך לחפש סיבות " על ידי אליעזר יסלזון.

ערבית 20:22 מוצאי שבת 20:29   

 

 ימי השבוע

תפילת שחרית

 יום ב',ה'- 6:05

יום א',ג',ד',ו'- 6:15

מנחה ימי חול 19:30 (למעלה חוץ מיום שני, המניין באולם זרצקי)

לדף זמני התפילה
המלא של חודש סיון

bottom of page