top of page
7K2A8716-8.jpg

זמני תפילה 

שבת פרשת בשלח (שירה)

 

הדלקת נרות: 16:39

מנחה וקבלת שבת: 16:59

יום שבת

שחרית: 8:15

"מניין המתוקים": 9:45 בחדרו של הרב
לאחר מוסף יערך קידוש במרפסת

מנחה: 16:49
לאחר מנחה בשעה 17:10 יינתן שיעור מפי הרב יונתן פורת על ספרו:
"כאן כולנו יהודים – 175 נסיעות ליהודי רוסיה ואוקראינה"

ערבית: 17:46
מוצאי שבת: 17:54


ימות השבוע

שחרית:

יום א',ג',ד',ו'-  6:15

יום ב', ה' - 6:05

מנחה וערבית:

17:05
דבר תורה קצר מאוד יינתן בין מנח
ה לערבית

bottom of page