top of page

דבר תורה פורים

דבר תורה פורים

בעברית המודרנית יש ביטוי "לא כל יום פורים" שמשמעו: "לא בכל יום מתמזל המזל, לא בכל יום מתרחש נס."
אך, במובן ממשי, אכן כל יום הוא פורים. הרי סיפור פורים שבמגילת אסתר אינו כולל אף אזכור מפורש של ה' יתברך, והעלילה נראית כסדרה של אירועים מקריים המצטרפים להביא ישועה לעם ישראל ממזימת הצורר האגגי להכחיד את כל היהודים אשר במאה עשרים ושבע המדינות של אחשורוש. אבל, הקורא הנבון מבין שסיפור פורים הוא סיפור ההשגחה האלהית הנסתרת, לה זכה עם ישראל בימי מרדכי ואסתר. ישועת פורים היא נס שהפעיל הקב"ה מתוך הטבע, המתבונן במציאות בכללה ובמיוחד במציאות של עם ישראל, יבין שיום יום ה' יתברך משגיח על עמו הנבחר, אפילו כאשר זה נעשה בהסתר פנים ולא בגלוי. ואם כן, באמת כל יום הוא פורים.
אכן, כל פעם שאנו מתפללים את תפילת העמידה, אנו מודים לה' יתברך "על נסיך שבכל יום עמנו." יום יום ה' עושה לנו נסים, נסים שהוא יתברך עושה בתוך סדרי הטבע. (דוד מגצא)

שבת שלום ופורים שמח!
ועד בית הכנסת

bottom of page