top of page

דבר תורה שבועות

דבר תורה שבועות

וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר: אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו ומפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ. (בבלי בבא בתרא צ"א.
שם משמואל (רבי שמואל בורנשטיין, האדמו"ר השני מסוכצ'וב ה'תרט"ז – ה'תרפ"ו [1855 – 1926]) ]שבועות תרפ"ג] מסביר את המימד ההשקפתי שבירידתו של אלימלך מהארץ. חז"ל לימדונו ש"כל הארצות מתפרנסות מתמצית ארץ ישראל." [בבלי תענית י.] ולכן, "כאשר שורר רעב בארץ ישראל והגבירה לוקה שפחה לא כל שכן." משמעות יציאתם של אלימלך ובניו מארץ ישראל בשעת הרעב היא שלא הבינו את האמת הזאת, ואזי לשיטתם, "הפרנסה מצד אחר לא מתמצית ארץ ישראל." ואם כן, יציאתם מארץ הקודש פוגעת קשות בערכה של הארץ והיא פוגעת גם בכנסת ישראל עצמה, "שארץ ישראל מרכבה לה." ובפוגעם בכנסת ישראל אלימלך ובניו גם "נפרדו מכללות ישראל," שהרי חז"ל לימדונו שעם ישראל הינו גוי אחד רק בארץ המיוחדת לה. [זוהר ויקרא צ"ג:]
ושם משמואל מוסיף שיציאתם את הארץ היא גם הסביה שלא עמדה להם זכות אבות, שהרי הם הפנו עורף לארץ שחמדו אבות האומה. [שמות רבה ל"ב:ב]
עזיבת הארץ הקדושה איננה מהלך גיאוגרפי בלבד, אלא טומנת בחובה משמעות השקפתית רבה מאד, ובזה מוסבר גודל חטאם של אלימלך מחלון וכליון. (דוד מגנצא)
שבת שלום וחג שמח!
ועד בית הכנסתbottom of page