top of page

פרשת קרח

פרשת קרח

דבר תורה קרח

וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לִקְרֹא לְדָתָן וְלַאֲבִירָם בְּנֵי אֱלִיאָב וַיֹּאמְרוּ לֹא נַעֲלֶה. (במדבר ט"ז:י"ב)
אבן עזרא מפרש את משמעות תשובתם של דתן ואבירם "לא נעלה" בהציעו ש"ייתכן שהיה אהל מועד בתוך המחנה במקום גבוה," ואם כן, מדובר בעליה גשמית.
הצעתו השניה של אבן עזרא היא ש"מי שילך לעבודת השם, או אל המקום הנבחר יקרא עולה," ולפי זה, מדובר בעליה רוחנית, לא בהכרח גשמית.
אתנו להעיר שהצעתו השניה של אבן עזרא מסבירה גם את השימוש במילה "עליה" כתיאור של הגעה ארצה. הארץ הקדושה אכן הינה המקום הנבחר בעולם, כפי שמדרש תנחומא דורש [פרשת ראה סימן ח']: "חביבה ארץ ישראל שבחר בה הקדוש ברוך הוא." ועל כן, גדולי הראשונים והאחרונים מכנים את ארץ "הארץ הנבחרת."
ארץ ישראל הינה גם המקום הנבחר לעבודת ה', כפי שחז"ל דרשו:
שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחו"ל דומה כאלו עובד עבודת כוכבים. (בבלי, כתובות ק"י:)
לפי זה, מי שעולה לארץ הנבחרת זוכה לעליה כפולה. (דוד מגנצא)

שבת שלום וחודש טוב!
ועד בית הכנסת

bottom of page