top of page

פרשת שלח לך

פרשת שלח לך

דבר תורה שלח לך

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ אֶחָד אִישׁ אֶחָד לְמַטֵּה אֲבֹתָיו תִּשְׁלָחוּ כֹּל נָשִׂיא בָהֶם. )במדבר י"ג:א-ב(
למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר: )רש"י, על פי מדרש תנחומה(
בהערתו הראשונה לפרשת שלח רש"י מסביר את סמיכות סיפור המרגלים למעשיה של מרים הנביאה בסוף פרשת בהעלותך. הרי מרים הנביאה דברה לשון הרע על אחיה, משה, ואילו המרגלים דברו לשון הרע על ארץ ישראל, ובני ישראל היו צריכים ללמוד את הלקח של מעשיה של מרים ולא לקבל את דבת הארץ שהוציאו המרגלים.
יש המקשים: מרים הנביאה דברה נגד בן אדם חי, ואילו המרגלים דברו נגד הארץ שהיא דומם, ואם כן, מניין לבני ישראל להבין שלשון הרע של המרגלים שווה ללשון הרע של מרים?
הרב יוסף דב סולוביצ'יק מסביר שעומק חטאה של מרים היה בזה שהיא לא הבינה את ייחודיות נבואתו של משה (עיין רמב"ם הלכות יסודי התורה ז:ו לפירוט ייחודיות זו). אמנם, מרים ידעה שמשה הוא אדון כל הנביאים ועומד מעל כל שאר הנביאים, אך היא לא הבינה שמשה השיג רמה מיוחדת של קרבה לה' שאף בן אנוש אחר לא השיג ולא ישיג. באותה מידה, מסביר הרב סולוביצ'יק, עשרת המרגלים, ועם ישראל שקיבל את דווחם, לא הבינו את ייחודיותה של הארץ המובטחת. כפי שישנה קרבה מיוחדת בין משה לבין ה' יתברך, כך יש קרבה מיוחדת בינו יתברך לבין ארצו, ארץ ישראל. ולכן, חטא המרגלים, שהוא דיבור לשון הרע כנגד ארץ הקודש וקבלת לשון הרע על ידי העם, מקביל בדיוק למעשיה של מרים הנביאה. (דוד מגנצא)

שבת שלום!
ועד בית הכנסת

bottom of page